Cele fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju im. Stanisława Staszica została powołana aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2008 roku sporządzonym w kancelarii notariusza Jarosława Czarneckiego, Repertorium A Nr 2339 / 2008 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz Statutu Fundacji. Z dniem 29 września 2009 roku została wpisana do KRS.

Celami Fundacji wynikającymi ze Statutu są między innymi:

1. Promocja oświaty, nauki, kultury, sztuki i historii,
2. Propagowanie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich i demokratycznych,
3. Ratowanie od zniszczeń obiektów dóbr kultury narodowej,
4. Wspieranie oraz inicjowania różnorodnych form aktywności społecznej i obywatelskiej w tym również w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w szczególności wśród studentów i młodzieży,
5. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o rynku kapitałowym,
6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
7. Dbanie o dobre imię oraz poszanowanie godności Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej,
8. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i obronie terytorialnej,
9. Walka z korupcją oraz upowszechnianie wiedzy o szkodliwości zachowań korupcyjnych,



Projekt: BxM Multimedia Tworzenie Stron BxM Administrator
Copyright (c) 2009 fundacjastaszica.pl